توضیحات

لطفا ویژگی های آگهی خود را وارد نمایید

قیمت

لطفا قیمت آگهی خود را وارد نمایید


موقعیت مکانی

لطفا محل آگهی خود را مشخص نمایید

تصاویر

با افزودن تعدادی تصویر، شانس دیده شدن آگهی خود را افزایش دهید

اولین تصویر به عنوان تصویر اصلی انتخاب خواهد شد

حراج بازار

آگهی خود را به مدت 10 روز در حراج بازار قرار دهید تا امکان پیشنهاد قیمت توسط کاربران روی آگهی شما فعال شود.

نشانه "پیشنهاد داغ" را برای آگهی خود فعال کنید

آگهی خود را به مدت 10 روز با برچسب "پیشنهاد داغ" نشانه گذاری کنید تا در لیست آگهی ها متمایز نمایش داده شود و یافتن آن نیز از طریق فیلتر پیشنهاد داغ آسان تر شود.

نشانه "فوری" را برای آگهی خود فعال کنید

آگهی خود را به مدت 10 روز با برچسب "فوری" نشانه گذاری کنید تا در لیست آگهی ها متمایز نمایش داده شود و یافتن آن نیز از طریق فیلتر فوری آسان تر شود.